Dark to light blue gradient background with white dots - smaller

Oförtröttligt miljöarbete.

Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO), med säte i Merrillville i Indiana, levererar energi till fler än 821 000 naturgas- och fler än 468 000 elabonnenter. Bättre luftkvalitet är ett för NIPSCO ett högt prioriterat mål, som man sedan 1990 investerat över 350 miljoner dollar i och lyckats sänka utsläppen med 70 %. Samma år började NIPSCO arbeta i enlighet med luftkvalitetsdokumentet Clean Air Act, i vilket rökgasutsläpp noga regleras.

Bakgrund

Ambitionsnivån var hög: Utsläppen från den nya anläggningen i Chesterton i Indiana skulle uppfylla standarderna för gasformiga utsläpp, till och med för svaveldioxider (SOx). Kunden hade samtidigt flera andra svåruppfyllda önskemål: låga investeringskostnader, god driftekonomi, inga leveransavbrott, låga livscykelkostnader och hög lönsamhet. Det är svårt nog i sig – och sedan upptäckte konstruktörerna hos den anlitade entreprenören Pure Air Products ytterligare tekniska hinder. Konstruktörerna visste emellertid att det fanns en möjlig lösning – SEEPEX-pumpar kunde klara hindren. Man rekommenderade därför att våra experter skulle anlitas.

Utmaning

Vid kraftgenerering med fossila bränslen som stenkol, brunkol och råolja bildas stora mängder svaveldioxid. Rökgaserna måste därför renas från svaveldioxider i ett avsvavlingssteg. Detta görs vanligen i en kalkstensskrubber, i vilken svaveloxiderna får reagera med kalk och bilda gips.

Denna process ställer särskilda krav:

  • transport av gipsslam med hög densitet till avvattnings- eller centrifugtankar
  • transport av filtrat från centrifugen till avloppsreningsverket, för vidare bearbetning till hanterbara block.
En verklig utmaning: gipsslam och filtrat är extremt abrasiva produkter och deras densitet kan inte beräknas. Och det ska anläggningen klara, 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Det klarar våra pumpar. Utan problem.
David Heigl
Sales Manager - North and South America, SEEPEX Inc.

Lösning

SEEPEX levererade flera pumptyper: en BN 70-6L-pump i blockutförande för gipsslammet och tre pumpar vardera ur serierna NS 17-6L och 26-6L med fri axelände för filtratet. Pumphusen är invändigt ytbelagda, alla roterande delar är av rostfritt stål och rotor- och statorgeometrin hos 6L-pumparna ökar både den volymetriska och mekaniska verkningsgraden. För att öka statorlivslängden är pumparna försedda med efterspänningsanordning.

Fördelar

SEEPEX-pumparna körs i kontinuerlig drift, dygnet runt, helt problemfritt och praktiskt taget underhållsfritt, trots det varierande innehållet av fasta partiklar. De krav NIPSCO ursprungligen ställde uppfylldes fullständigt.