Sweden (SV)

Gruvdrift och bearbetning av mineraler

Processer under och ovan jord

Energiintensiv gruvdrift

för modern kommunikationsteknik

Brytning av ädelmetaller för vidareförädling, t.ex. för tillverkning av mobila enheter, samt traditionella fossila bränslen för värme- och energiproduktion är populära i länder som Australien, Kanada, Sydamerika, Ryssland och Kina för att nämna några. I Europa minskar utvinningen, men gruvorna måste ständigt avvattnas.

Oavsett om det är underjordiskt eller ovan jord: SEEPEX-pumpar kan användas i alla gruvprocesser. Det kan handla om avvattning av gruvor för att stoppa översvämningar, hantering av slam för att avlägsna överskottsvatten från bearbetningsanläggningen, kemiska tillsatser för utvinning av ädelmetaller, underhållsutrymmen för service av tung utrustning. Slutligen hanteras avloppsvatten från gruvläger där gruvpersonalen bor på avlägsna platser.

Robusta lösningar för slipande material

SEEPEX progressiva kavitetspumpar används flitigt inom gruvindustrin över hela världen. Standardpumpar i produktgrupp N används för överföring av vätskor. Pumpar med öppen behållare för hög torrsubstans. Även slam med varierande densitet kan transporteras utan ansträngning. Doseringspumpar i produktgrupp D används för noggrann kemisk dosering av dyra kemikalier.

Tack vare deras särskilt höga slitstyrka kan även mycket slipande material transporteras väl. Pumparna kan monteras på enkla basplattor med olika kombinationer av växellådor och motorer eller på konstruerade skids som kan inkludera behållare för fast substanskontroll, utloppsledningar och backventiler för säker drift.

SEEPEX-pumpar i gruvindustrin

Utvinning av råvaror

Även flerfasiga råvaror kan lätt extraheras

Separationsprocesser

Slam och slam befrias från överflödigt vatten och transporteras vidare.

Efterbehandlingsprocesser

Kemiska tillsatser doseras och tillsätts exakt till den exakta droppen.

Avvattning av gruvor

SEEPEX-pumpar förhindrar översvämningar i gruvor

Rening av avloppsvatten

Avloppsvatten vid produktionsanläggningar pumpas och behandlas på ett tillförlitligt sätt.

Standardpumpar, trattpumpar och doseringspumpar används i nästan alla processteg, både under och ovan jord.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE