ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Gällande version av följande allmänna villkor för användning, tillgängliga på www.seepex.com, gäller för användning av webbplatsen www.seepex.com och dess samtliga underdomäner.

1.0 INNEHÅLL PÅ WWW.SEEPEX.COM SAMT ANSVAR

1.1 Inget innehåll på www.seepex.com kan anses gälla som någon from av erbjudande eller utfästelse för tecknande av kontrakt eller andra avtal. Där så är tillämpligt kan innehållet däremot, och uteslutande, anses representera en inbjudan till kunder att erbjuda sig att teckna kontrakt eller andra avtal med SEEPEX. SEEPEX har dock ingen skyldighet att acceptera sådan erbjudanden.

1.2 SEEPEX förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller ta bort www.seepex.com och dess innehåll och funktioner utan föregående meddelande.

1.3 Webbplatsen www.seepex.com används helt på användarens eget ansvar. SEEPEX vidtar lämpliga åtgärder för att hindra virusspridning via www.seepex.com. SEEPEX är emellertid ansvarigt endast enligt punkt 6 i Allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

1.4 SEEPEX har inget inflytande över innehållet på tredje parts webbplatser till vilka länkas från www.seepex.com eller dess underdomäner (externa länkar). SEEPEX äger inte innehållet på sådana webbplatser. SEEPEX kan därför inte hållas ansvarigt för innehållet på sådana webbplatser. SEEPEX har inga möjligheter att löpande kontrollera innehållet på sådana, via externa länkar åtkomliga, webbplatser.

2.0 DATASKYDD

SEEPEX tackar för ditt intresse för vårt företag och våra produkter, och i det följande informerar vi om den insamling av personlig eller anonymiserad information som kan förekomma när du besöker seepex.com.

I detta sammanhang vill vi särskilt framhålla de speciella villkoren för användning av vår tjänst SELECT ONLINE (se stycke 4 nedan).

2.1 Den allmänna information som tillhandahålls på SEEPEX GmbH:s webbplats kan vanligen användas anonymt, utan krav på individuell registrering. SEEPEX GmbH förbehåller sig rätten att lagra följande anonyma data regelbundet och utvärdera användningen av webbplatsen via sina egna servrar i EU eller andra tjänstleverantörer: IP-adress hos besökarens Internettjänstleverantör, vilket innehåll/vilka filer som lästs/använts, datum för besöket samt allmän webbläsarinformation. Dessa data samlas in anonymt, för statistisk utvärdering.

2.2 Vid besök på seepex.com lagras cookie-filer i den besökande datorn. Dessa filer kan vara tillfälliga eller varaktiga. Cookie-filernas syfte är att förbättra och underlätta användningen av webbplatsen och dess funktioner. Observera att du själv kan välja att avvisa lagring av cookie-filer, eller bli uppmanad att acceptera lagring, med hjälp av funktioner i din webbläsare. Om lagring av cookie-filer spärras, kan dock visningen av webbplatsens innehåll bli begränsat.

2.3 Personuppgifter, utöver IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, datakvantitet och åtkomststatus, samlas in när kontaktformulär används eller personliga kontaktuppgifter efterfrågas på annat sätt. Begäran om personuppgifter sker tydligt och uppenbart och användaren väljer själv om uppgifterna ska lämnas. Den i sammanhanget givna informationen gör den avsedda användningen tydlig. Insamlade data kommer inte att användas och/eller vidarebefordras till tredje part utöver att skicka begärd information eller erbjudanden, uppdatering av kunddata och/eller data om parter intresserade av våra produkter och tjänster. SEEPEX ska säkerställa att personuppgifter skyddas på bästa möjliga sätt mot obehörig åtkomst, samt att personuppgifter från webbplatsbesök antingen raderas efter besökets avslutande eller lagras enligt gällande lag.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter rörande vår policy för dataskydd och integritet under och efter användning av webbplatsen seepex.com.

2.4 Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, som är en webbanalystjänst tillhandahållen av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookie-filer, textfiler som sparas på den besökande datorn, som gör det möjligt för oss att analysera hur du använder webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som genereras och lagras i cookie-filen skickas normalt till en Google-server i USA och sparas där. Om emellertid IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats, kommer din IP-adress först att förkortas av Google i EU- och EES-stater. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av driftansvarig för denna webbplats använder Google denna information för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och tillhandahålla andra tjänster, relaterade till användningen av webbplatsen och Internet, till webbplatsdriftansvarig. Google samkör inte den IP-adress din webbläsare meddelar Google Analytics med andra data. Du kan, med hjälp av konfigurationsinställningarna i ditt webbläsarprogram, blockera lagring av cookie-filer. Om du väljer att göra så, kan dock vissa av webbplatsen funktioner bli oåtkomliga eller begränsade.

Du kan hindra analys och vidare användning av dina data om användning av denna webbplats.

Du kan hindra att av cookie-filen genererade data om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) lagras och bearbetas av Google. För att göra detta, måste du ladda ner och installera ett insticksprogram till webbläsaren, vilket finns på länken.

Du kan också hindra att Google Analytics spårar ditt webbplatsbesök, genom att klicka på följande länk. Detta genererar en opt-out-cookie-fil, som hindrar att dina data samlas in vid framtida besök på denna webbplats: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Slutligen hänvisar vi till ytterligare dataskydds- och integritetsrelevant information på Google:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

3.0 Upphovsrätt

3.1 Webbplatsen www.seepex.com och dess innehåll, särskilt dess designelement, texter och bilder, är upphovsrättsskyddade. Kunder har tillåtelse att använda webbplatsen www.seepex.com för att skaffa information om SEEPEX-produkter för sin affärsverksamhet, eller när så är tillämpligt lämna erbjudande/offerter inför tecknande av kontrakt och avtal, speciellt med hjälp av skärmvisning, nedladdning eller utskrift.

3.2 All annan användning av webbplatsen, särskilt inbäddning av webbplatsen eller dess innehåll i kundens egen webbplats, är förbjuden. I materialet befintlig upphovsrättsinformation får inte ändras eller raderas.

3.3 Användning av SEEPEX varumärken, kommersiella benämningar eller företags- och domännamn är inte tillåtet om inte SEEPEX skriftligen har givit sitt tillstånd till detta.

4.0 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV SELECT-ONLINE

4.1 Genom att begära registrering eller logga in på Select-Online bekräftar du att du godkänner den aktuella versionen av de särskilda villkoren för användning av systemet Select-Online för val och beställning av produkter.

4.2 Select-Online och samtliga i detta system erbjudna produkter och tjänster är avsedda uteslutande för företagskunder som ska använda produkterna och tjänsterna i sin kommersiella verksamhet.

4.3 Select-Online kan inte användas utan föregående registrering. Registrering kan ske online eller offline. SEEPEX förbehåller sig rätten att avvisa registreringar samt att när som helst begränsa eller radera registreringar, under förutsättning att saklig grund för vilken SEEPEX inte är ansvarig föreligger.

4.4 Det åligger kunden att uppge all i registreringsformuläret begärd information fullständigt och korrekt samt att hålla registreringsinformationen uppdaterad.

4.5 Efter registrering skickar SEEPEX kunden ett användar-ID och ett personligt lösenord. Kunden ansvarar för att lösenordet hanteras konfidentiellt och förvaras säkert och väl skyddat mot obehörig åtkomst. Om lösenordet blir känt av tredje part eller annan obehörig ska kunden omedelbart underrätta SEEPEX om detta. Select-Online kan användas endast sedan användar-ID och lösenord angivits. Om kunden anger sitt personliga lösenord felaktigt tre gånger, spärras automatiskt åtkomsten till Select-Online. Kunden kan återaktivera sitt Selecot-Online-konto genom att kontakta sos@seepex.com. Om vissa villkor är uppfyllda, tilldelas kunden ett nytt lösenord.

4.6 Kunden är ansvarig gentemot SEEPEX för alla skador och för alla krav från tredje part orsakade av att kunden genom oaktsamhet eller uppsåtligen underlåtit att uppfylla villkoren i stycke 4.4 och 4.5.

4.7 Kunden får använda innehållet på Select-Online endast för sina egna syften och får inte göra innehållet tillgängligt för tredje part, särskilt inte för SEEPEX konkurrenter.

Om ej annat anges i dessa villkor för användning av www.seepex.com och Select-Online, gäller SEEPEX Allmänna försäljnings- och leveransvillkor (status: 09.15) för all levererad materiel och alla tillhandahållna tjänster med anknytning till våra produkter.

© SEEPEX GmbH 2015